ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉမႂ်ႇ AJ Kunheing 05/06 (တူဝ်မူၼ်း ယူဝ်းꧦ)ၸၼ်ဢဝ်လႆႈယဝ်ႉ

 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၽွၼ်ႉ AJ Kunheing 05/06 သွင်ဢၼ်ၼႆႉ တႅမ်ႈလႆႈ ဢင်းၵိတ်ႉ တႆး မၢၼ်ႈ

ၸွမ်းပိူင်ယူႇၼီႇၶူတ်ႉတဵမ်ꧦထူၼ်ႈꧦယူႇဢေႃႈ၊ ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း ၸဝ်ႈၶူးပိၼ်ႇတေႃးလသေၽွၼ်ႉတူဝ်မူၼ်းယူဝ်းꧦ တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမိူဝ်ႈတႅမ်ႈၶေႃႈထၢမ်လႄႈသင် ဢမ်ႇၼၼ် သဵၼ်ႈမၢႆလႄႈသင်

ဢမ်ႇၼၼ် တႅမ်ႈဢွၵ်ႇပဵၼ်ပပ်ႉလႄႈသင် ႁႂ်ႈပေႃႈငၢႆႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃး

AJ Kunheing 05/06 ၼႆႉဢေႃႈ၊ 

ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈ


AJ Kunheing 05


AJ Kunheing 06

Comments

လွင်ႈၽူႈၶူင်သၢင်ႈAJ kunheing Font

လွင်ႈၽူႈၶူင်သၢင်ႈAJ kunheing Font
ၸဝ်ႈၶူးၼႃႇရတ

ၽူႈၶိုင်သၢင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ

ၽူႈၶိုင်သၢင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ
တႃႇတေပဵၼ်မႃး ဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.ajfont.com ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးပိၼ်ႇတေႃးလ တႆးၼုမ်ႇ ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ၶပ်းၶိုင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသေ သိုဝ်ႉ Domain လူႇတၢၼ်းဝႆႉ တႃႇၼိုင်ႈပီၶႃႈဢေႃႈ။ သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၶႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ် တႃႇၵႃႈၸိုဝ်ႈ Domain လႄႈသင် ဢမ်ႇၼၼ် ၵႃႈဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉဢၼ်လႆႈလဵတ်းသၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈယူႇဢေႃႈ။

Popular posts from this blog