ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉမႂ်ႇ AJ Kunheing တႅမ်ႈလႆႈ ဢင်းၵိတ်ႉ တႆး မၢၼ်ႈ (Update 03/9/2023)

 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းတေမႃးၸႅၵ်ႇပၼ်ၽွၼ်ႉ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉမႂ်ႇ AJ Kunheing  ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ၊ ၽွၼ်ႉၸိူဝ်ႉၼႆႉ တႅမ်ႈလႆႈ ဢင်းၵိတ်ႉ တႆး မၢၼ်ႈ တဵမ်ꧦထူၼ်ႈꧦယူႇဢေႃႈ

ၽွၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈၶိုၼ်းမႄး Update ဝႆႉ  တီႈၽိတ်းပိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇလႆႈပိုၼ်ၽႄ

ပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ

ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ လႆႈယူႇဢေႃႈ

AJ Kunheing E-T-M 00

 

AJ Kunheing E-T-M 01 


AJ Kunheing E-T-M 02 


AJ Kunheing E-T-M 03

 

AJ Kunheing E-T-M 04 


AJ Kunheing E-T-M 05 


AJ Kunheing E-T-M 06 

AJ Kunheing E-T-M 07 

AJ Kunheing E-T-M 08 

AJ Kunheing E-T-M 09 

Comments

လွင်ႈၽူႈၶူင်သၢင်ႈAJ kunheing Font

လွင်ႈၽူႈၶူင်သၢင်ႈAJ kunheing Font
ၸဝ်ႈၶူးၼႃႇရတ

ၽူႈၶိုင်သၢင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ

ၽူႈၶိုင်သၢင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ
တႃႇတေပဵၼ်မႃး ဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.ajfont.com ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးပိၼ်ႇတေႃးလ တႆးၼုမ်ႇ ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ၶပ်းၶိုင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသေ သိုဝ်ႉ Domain လူႇတၢၼ်းဝႆႉ တႃႇၼိုင်ႈပီၶႃႈဢေႃႈ။ သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၶႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ် တႃႇၵႃႈၸိုဝ်ႈ Domain လႄႈသင် ဢမ်ႇၼၼ် ၵႃႈဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉဢၼ်လႆႈလဵတ်းသၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈယူႇဢေႃႈ။

Popular posts from this blog

ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉမႂ်ႇ AJ Kunheing 05/06 (တူဝ်မူၼ်း ယူဝ်းꧦ)ၸၼ်ဢဝ်လႆႈယဝ်ႉ