ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ AJ Kunheing (လႆႈလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ+တႆးၵူၺ်း) ၸၼ်ဢဝ်လႆႈယဝ်ႉ

 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းတေႁဝ်တင်းၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ AJ Kunheing ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈႁဵတ်းဝႆႉၵမ်းဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ၽွၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈလိၵ်ႈတႆးၵူၺ်း

လိၵ်ႈမၢၼ်ႈတေဢမ်ႇပႆႇလႆႈ (ဝၢႆးၼႆႉမႃးတေUpdate ယူႇ) ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

AJ Kunheing 1

AJ Kunheing 2

AJ Kunheing 3

AJ Kunheing 4

AJ Kunheing 5

AJ Kunheing 6

AJ Kunheing 9

AJ Kunheing 16

AJ Kunheing 17


Comments

လွင်ႈၽူႈၶူင်သၢင်ႈAJ kunheing Font

လွင်ႈၽူႈၶူင်သၢင်ႈAJ kunheing Font
ၸဝ်ႈၶူးၼႃႇရတ

ၽူႈၶိုင်သၢင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ

ၽူႈၶိုင်သၢင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ
တႃႇတေပဵၼ်မႃး ဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.ajfont.com ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးပိၼ်ႇတေႃးလ တႆးၼုမ်ႇ ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ၶပ်းၶိုင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသေ သိုဝ်ႉ Domain လူႇတၢၼ်းဝႆႉ တႃႇၼိုင်ႈပီၶႃႈဢေႃႈ။ သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၶႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ် တႃႇၵႃႈၸိုဝ်ႈ Domain လႄႈသင် ဢမ်ႇၼၼ် ၵႃႈဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉဢၼ်လႆႈလဵတ်းသၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈယူႇဢေႃႈ။

Popular posts from this blog

ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉမႂ်ႇ AJ Kunheing 05/06 (တူဝ်မူၼ်း ယူဝ်းꧦ)ၸၼ်ဢဝ်လႆႈယဝ်ႉ