လွင်ႈတၢင်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.ajfont.com လႆႈပဵၼ်မႃး

 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ တႃႇတေပဵၼ်မႃးဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.ajfont.com ၼႆႉ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ၼိူဝ်

ၸဝ်ႈၶူးပိၼ်ႇတေႃးလ တႆးၼုမ်ႇ ဢၼ်ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇႁႂ်ႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်

တႃႇၸၼ်ဢဝ်ၽွၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃႈငၢႆႈၼၼ်ႉသေ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈသၢင်ႈမႃးဝႅပ်ႉသၢႆႉ(Blog) ၼႆႉသေ

ဢမ်ႇၵႃး သိုဝ်ႉလူႇပႃး ၵႃႈ Domain တႃႇၼိုင်ႈပီၼႆဢေႃႈ။


မိူဝ်းၼႃႈထႃႇပၢႆမႃး ၽွၼ်ႉၵဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေၶိုၼ်းမႄးUpdate သေ ပိုၼ်ၽႄပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇဢေႃႈ

သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ် လွင်ႈတၢင်း တႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈၽွၼ်ႉလႄႈသင် ၵႃႈၸိုဝ်ႈ Domain ဝႅပ်ႉသၢႆႉလႄႈသင်

ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈယူႇဢေႃႈ။


Comments

လွင်ႈၽူႈၶူင်သၢင်ႈAJ kunheing Font

လွင်ႈၽူႈၶူင်သၢင်ႈAJ kunheing Font
ၸဝ်ႈၶူးၼႃႇရတ

ၽူႈၶိုင်သၢင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ

ၽူႈၶိုင်သၢင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ
တႃႇတေပဵၼ်မႃး ဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.ajfont.com ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးပိၼ်ႇတေႃးလ တႆးၼုမ်ႇ ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ၶပ်းၶိုင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသေ သိုဝ်ႉ Domain လူႇတၢၼ်းဝႆႉ တႃႇၼိုင်ႈပီၶႃႈဢေႃႈ။ သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၶႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ် တႃႇၵႃႈၸိုဝ်ႈ Domain လႄႈသင် ဢမ်ႇၼၼ် ၵႃႈဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉဢၼ်လႆႈလဵတ်းသၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈယူႇဢေႃႈ။

Popular posts from this blog

ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉမႂ်ႇ AJ Kunheing 05/06 (တူဝ်မူၼ်း ယူဝ်းꧦ)ၸၼ်ဢဝ်လႆႈယဝ်ႉ